Аниматор в туризма | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика

Аниматор в туризма

Професия „Аниматор в туризма", код: 812040

Специалност „Туристическа анимация", код: 8120402

Изисквания за входящо минимално образователно за лица, навършили 16 години. За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Аниматор в туризма" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (утвърден от министъра на образованието и науката , навършили 16 години, е завършено основно образование. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.). Аниматорът отговаря за планирането, разгласяването и провеждането на анимационните програми в туристически обекти, като въвлича, мотивира, участва и подпомага участието на туристите в тези програми. Говори на достъпен и разбираем за повечето туристи език и с дейността си допринася за активно и разнообразно прекарване на свободното време на туристите, като ги насърчава и стимулира да го оползотворяват според предпочитанията си. Аниматорът в туризма извършва подготвителни, основни и заключителни дейности: - подготвителните дейности на аниматора включват: предварителни проучвания за специфичните характеристики на туристите, за техните очаквания и предпочитания за оползотворяване на свободното им време; осигуряване на необходимото оборудване и обзавеждане на анимационния офис; разработване на обща и специализирани анимационни програми, организационни планове, план-сметки и бюджети; извършване на резервации в туристическите обекти за провеждане на екскурзоводска анимация и на различни анимационни прояви извън хотела; ангажиране на външни изпълнители на анимационни програми и събития; осигуряване на необходимите материали, технически средства и аксесоари за провеждане на различни видове анимация; подготовка на залите, сцените, площадките и обектите; изготвяне на информационни и рекламни материали за предлаганите анимационни програми и изяви; - основните дейности на аниматора включват: установяване на професионални контакти с туристите; представяне на анимационните програми; рекламиране на анимационните мероприятия и мотивация на туристите за участие в тях; групиране на туристите и включването им в различни анимационни програми и изяви; провеждане на анимационните програми, мероприятия и прояви както на български, така и на чужд език; осигуряване на безопасност на туристите по време на участието им в анимационни мероприятия; изпращане на туристите и проучване на тяхната удовлетвореност от проведената анимационна програма; - заключителните дейности на аниматора включват: анализ на резултатите от реализацията на анимационните програми; връщане в изправно състояние на наетите материално-технически средства; привеждане в изправност и съхранение на анимационното оборудване. Аниматорът носи отговорност за безопасността на туристите по време на провеждането на анимационните прояви, оказва им съдействие при възникване на здравословни проблеми. Отговаря за опазване на имуществото и за спазването на установения вътрешен ред в туристическия обект. Отчита се пред ръководителя на анимационния екип и пред счетоводителя. Аниматорът осъществява интензивна комуникация с туристите за дълъг период от време, което налага да проявява дискретност, търпение, толерантност, разбиране, добронамереност, отзивчивост и съпричастност към 4 техните проблеми и желания. Приятният външен вид, добрите обноски, високата обща култура, общителността, веселият нрав и креативността са качества, които допринасят за мотивирането на туристите.

E. Stefanova
E. Stefanova
Lehrer für bulgarische Sprache und Literatur und Englisch

Elena Stefanova ist Lehrerin mit langjähriger Berufserfahrung. Bei der Planung des Bildungsprozesses werden Praktiken und Strategien verwendet, die die Schüler unterstützen und integrieren. Es gibt einen individuellen Ansatz mit Absolventen, die Schwierigkeiten in Bulgarisch und Englisch haben. Organisiert Aktivitäten durch alternative und innovative Lehrmethoden. Schafft eine positive und motivierende Atmosphäre während des Bildungsprozesses.

Сходни уроци
Еколог

Еколог

Професия „Еколог", код: 851010

Специалност „Екология и опазване на околната среда", код: 8510101

И...

05.10.2022г.
Маникюрист-педикюрист

Маникюрист-педикюрист

Професия „Маникюрист-педикюрист", код: 815030

Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика", код: 8150301

05.10.2022г.