Фризьор | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика

Фризьор

Професия „Фризьор", код: 815010

Специалност „Фризьорство", код: 8150101

Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) За придобиване на квалификация по професия "Фризьор" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-2973 от 28.11.2019 г.) изискванията за входящото минимално образователно и/или квалификационно равнище към кандидатите са: за ученици: за втора степен - завършено основно образование; за трета степен - завършено основно образование; за лица, навършили 16 години: за втора степен - завършен първи гимназиален етап; за трета степен - придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално образование и обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация е придобита първа степен на професионална квалификация по професия от област на образование "Услуги за личността". Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)Основни трудови дейности на придобилия втора степен на професионална квалификация по специалността "Фризьорство": • Предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите фризьорски услуги и продукти. • Диагностицира състоянието на косата и кожата около нея за прилагане на подходяща услуга. • Консултира клиентите при избора на услуга. • Предоставя разнообразни фризьорски услуги - подстригване, изсушаване, оформяне на прическа, обезцветяване, оцветяване и текстуриране на косата и др. • Познава и прилага установените стандарти за обслужване при фризьорските услуги. • Дава препоръки и консултира клиента за полагане на подходящи грижи за косата в домашни условия. • Предлага различни варианти на клиента, като проявява творчество и оригиналност при художественото оформление на прическата. Всички трудови дейности фризьорът извършва в съответствие с изискванията на нормативните документи за безопасна работа с козметични продукти за коса. При изпълнение на своите професионални задължения фризьорът трябва да осъществява ефективна комуникация с клиентите, правилно да преценява и да умее да взема бързо и адекватно решение за избор на най-подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента; да проявява отговорност, комбинативност и дискретност. Предвид спецификата на професията фризьорът трябва да владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация с клиенти. Добрият външен вид и обща култура са от голямо значение за качественото обслужване на клиентите.

E. Stefanova
E. Stefanova
Lehrer für bulgarische Sprache und Literatur und Englisch

Elena Stefanova ist Lehrerin mit langjähriger Berufserfahrung. Bei der Planung des Bildungsprozesses werden Praktiken und Strategien verwendet, die die Schüler unterstützen und integrieren. Es gibt einen individuellen Ansatz mit Absolventen, die Schwierigkeiten in Bulgarisch und Englisch haben. Organisiert Aktivitäten durch alternative und innovative Lehrmethoden. Schafft eine positive und motivierende Atmosphäre während des Bildungsprozesses.

Сходни уроци
Еколог

Еколог

Професия „Еколог", код: 851010

Специалност „Екология и опазване на околната среда", код: 8510101

И...

05.10.2022г.
Маникюрист-педикюрист

Маникюрист-педикюрист

Професия „Маникюрист-педикюрист", код: 815030

Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика", код: 8150301

05.10.2022г.