Еколог | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика

Еколог

Професия „Еколог", код: 851010

Специалност „Екология и опазване на околната среда", код: 8510101

Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) За придобиване на професионална квалификация по професията „Еколог" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са: за лица, навършили 16 години: за трета степен - придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.) Придобилите трета степен на професионална квалификация по специалността „Екология и опазване на околната среда" от професията „Еколог" могат да изпълняват следните основни трудови дейности: • установяване степента и вида на замърсяванията на компонентите на околната среда: атмосферен въздух, води и почви; • анализиране на антропогенното въздействие върху околната среда и контрол на факторите, които я увреждат; • екологичен мониторинг на околната среда - контрол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване; • екологичен контрол - контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които я увреждат. Установяването на степента и вида на замърсяванията на атмосферния въздух, водите (повърхностни и подземни) и почвите е една от основните дейности на еколога, свързана с професионалните му задължения да съдейства за опазване чистотата на природата, за предотвратяване и ограничаване замърсяването на околната среда и нейното съхранение. В своята професионална дейност екологът анализира въздействието на антропогенните вещества и процеси върху околната среда, резултат от стопанската дейност на човека. Екологичният мониторинг е друга ключова дейност на лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по специалността „Екология и опазване на околната среда". Тя включва както проследяване състоянието и ползване компонентите на околната среда и източниците на нейното замърсяване и увреждане, така също и контрол, оценка и анализ на качеството. В зависимост от заеманата от еколога длъжност и съответните правомощия той може да взема управленско решение с цел подобряване състоянието на околната среда.

E. Stefanova
E. Stefanova
Lehrer für bulgarische Sprache und Literatur und Englisch

Elena Stefanova ist Lehrerin mit langjähriger Berufserfahrung. Bei der Planung des Bildungsprozesses werden Praktiken und Strategien verwendet, die die Schüler unterstützen und integrieren. Es gibt einen individuellen Ansatz mit Absolventen, die Schwierigkeiten in Bulgarisch und Englisch haben. Organisiert Aktivitäten durch alternative und innovative Lehrmethoden. Schafft eine positive und motivierende Atmosphäre während des Bildungsprozesses.

Сходни уроци
Маникюрист-педикюрист

Маникюрист-педикюрист

Професия „Маникюрист-педикюрист", код: 815030

Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика", код: 8150301

05.10.2022г.
Козметик

Козметик

Професия „Козметик", код: 815020

Специалност „Козметика", код: 8150201

Изисквания към кандидатите з...

05.10.2022г.