Сервитьор-барман | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика

Сервитьор-барман

Професия „Сервитьор-барман", код: 811080

Специалност „Обслужване на заведения в общественото хранене", код: 8110801

Входящо минимално образователно равнище за- втора степен е завършено основно образование. Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Сервитьор-барман", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна. и в страните от ЕС. Придобилите втора степен на професионална квалификация могат да се обучават по друга специалност от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг". Повишаването на квалификацията, продължаването на образованието в колежи и университети, независимо от възрастта, е в съответствие със съвременните тенденции за продължаващо обучение през целия живот. Обучението по задължителната професионална подготовка включва теория и практика и се регламентира с Учебен план и Учебна програма, които се разработват на база на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Сервитьор-барман". Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети и модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули). След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: - спазва санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството; - прилага умения за комуникация на чужд език на работното място; - прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език; - прилага технологията на туристическото обслужване; - оперира с машини и съоръжения в ресторантьорството; - познава икономиката в ресторантьорството; - познава нормативната уредба в туризма; - притежава познания по културология и делово общуване; - притежава познания по маркетинг и реклама.

E. Stefanova
E. Stefanova
Lehrer für bulgarische Sprache und Literatur und Englisch

Elena Stefanova ist Lehrerin mit langjähriger Berufserfahrung. Bei der Planung des Bildungsprozesses werden Praktiken und Strategien verwendet, die die Schüler unterstützen und integrieren. Es gibt einen individuellen Ansatz mit Absolventen, die Schwierigkeiten in Bulgarisch und Englisch haben. Organisiert Aktivitäten durch alternative und innovative Lehrmethoden. Schafft eine positive und motivierende Atmosphäre während des Bildungsprozesses.

Сходни уроци
Еколог

Еколог

Професия „Еколог", код: 851010

Специалност „Екология и опазване на околната среда", код: 8510101

И...

05.10.2022г.
Маникюрист-педикюрист

Маникюрист-педикюрист

Професия „Маникюрист-педикюрист", код: 815030

Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика", код: 8150301

05.10.2022г.