Данъчен и митнически посредник | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика

Данъчен и митнически посредник

Професия „Данъчен и митнически посредник", код: 344020

Специалност „Митническо и данъчно обслужване", код: 3440202

Изискванията за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Данъчният и митнически посредник извършва трудови дейности, свързани с данъчното и митническото законодателство. Той предоставя информация по икономически въпроси, отнасящи се до прилагането на данъчното и митническото законодателство. Привежда аргументи за спазването на данъчните и митническите задължения, своевременното погасяване на публичните вземания, реда на тяхното обезпечаване и последиците от принудително изпълнение. Митническият и данъчен посредник подлежи на санкции при настъпване на вреди от дейността, свързана с данъчно и митническо обслужване. Данъчният и митнически посредник спазва нормативните актове, регламентиращи митническата и данъчната дейност и вътрешнофирмените правилници и разпоредби. Данъчният и митнически посредник носи отговорност за материалните и финансовите вреди, настъпили в резултат на неправилно изпълнение на трудовите задачи. Изисква необходимата информация и носи отговорност за нейното коректно използване при митническото и данъчното обслужване. Отговаря за опазването на поверените му стоки, както и носи отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности. Възможности за продължаване на професионалното обучение Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник", могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по същата професия или за придобиване на квалификация по друга професия от професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане", като резултатите от ученето по общата професионална подготовка и по част от отрасловата професионална подготовка се признават.

E. Stefanova
E. Stefanova
Lehrer für bulgarische Sprache und Literatur und Englisch

Elena Stefanova ist Lehrerin mit langjähriger Berufserfahrung. Bei der Planung des Bildungsprozesses werden Praktiken und Strategien verwendet, die die Schüler unterstützen und integrieren. Es gibt einen individuellen Ansatz mit Absolventen, die Schwierigkeiten in Bulgarisch und Englisch haben. Organisiert Aktivitäten durch alternative und innovative Lehrmethoden. Schafft eine positive und motivierende Atmosphäre während des Bildungsprozesses.

Сходни уроци
Еколог

Еколог

Професия „Еколог", код: 851010

Специалност „Екология и опазване на околната среда", код: 8510101

И...

05.10.2022г.
Маникюрист-педикюрист

Маникюрист-педикюрист

Професия „Маникюрист-педикюрист", код: 815030

Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика", код: 8150301

05.10.2022г.