Касиер | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика

Касиер

Професия „Касиер", код: 345060

Специалност „Касиер", код: 3450601

Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:

• за ученици - завършено основно образование;

• за лица, навършили 16 години - завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование.

Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. Касиерът може да работи в предприятия от всички отрасли на икономиката, в държавната администрация и във финансовите институции. Касиерът извършва касовите операции по приемане, обмяна, съхраняване и предаване на парични средства в левове и валута, както и ценни книжа, съставя приходни и разходни касови ордери, води касовите книги в левове и валута. В края на всеки работен ден представя документите за осчетоводяване и приключва касовата наличност, като сравнява фактическата наличност на паричните суми и ценни книжа с касовия остатък. Касиерът на търговски обект издава касови бележки и води касова книга на касов апарат с фискална памет. Касиерът в предприятието изготвя разчетно-платежни ведомости за заплати на работниците и служителите в предприятието и изплаща заплатите в брой или по банков път. Придобилите първа степен на квалификация по професията "Касиер" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единична група 4311 "Служители, водещи счетоводни сметки и документи", длъжност 52301001 Касиер, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

E. Stefanova
E. Stefanova
Lehrer für bulgarische Sprache und Literatur und Englisch

Elena Stefanova ist Lehrerin mit langjähriger Berufserfahrung. Bei der Planung des Bildungsprozesses werden Praktiken und Strategien verwendet, die die Schüler unterstützen und integrieren. Es gibt einen individuellen Ansatz mit Absolventen, die Schwierigkeiten in Bulgarisch und Englisch haben. Organisiert Aktivitäten durch alternative und innovative Lehrmethoden. Schafft eine positive und motivierende Atmosphäre während des Bildungsprozesses.

Сходни уроци
Еколог

Еколог

Професия „Еколог", код: 851010

Специалност „Екология и опазване на околната среда", код: 8510101

И...

05.10.2022г.
Маникюрист-педикюрист

Маникюрист-педикюрист

Професия „Маникюрист-педикюрист", код: 815030

Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика", код: 8150301

05.10.2022г.