Икономист | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика

Икономист

Професия „Икономист", код: 345120

Специалност „Индустрия", код: 3451201

Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

За ученици:

• за трета степен - завършено основно образование; За лица, навършили 16 години:

• за трета степен - придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование.

Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. Икономистът извършва трудовата си дейност в предприятие или организация, като познава и прилага нормативни документи, спазва Кодекса на труда, Инструкцията за противопожарна охрана, правилника за вътрешния ред на организацията и всички други законови и подзаконови актове, които се отнасят за конкретната дейност. Икономистът участва при обезпечаването на стопанската дейност с необходимите ресурси. Участва в управлението на имуществото на предприятието. Икономистът притежава комуникативни умения, критично мислене, способност за работа в екип, проявява инициатива и предприемачески умения, коректност, отговорност, самодисциплина, внимание към детайлите и прецизност, отстоява аргументирано позицията си, умее да работи под напрежение, да взема бързи и адекватни решения, да контролира добре емоциите си, да приема различията, да уважава чуждото мнение и да спазва морално-етичните норми на поведение.

E. Stefanova
E. Stefanova
Lehrer für bulgarische Sprache und Literatur und Englisch

Elena Stefanova ist Lehrerin mit langjähriger Berufserfahrung. Bei der Planung des Bildungsprozesses werden Praktiken und Strategien verwendet, die die Schüler unterstützen und integrieren. Es gibt einen individuellen Ansatz mit Absolventen, die Schwierigkeiten in Bulgarisch und Englisch haben. Organisiert Aktivitäten durch alternative und innovative Lehrmethoden. Schafft eine positive und motivierende Atmosphäre während des Bildungsprozesses.

Сходни уроци
Еколог

Еколог

Професия „Еколог", код: 851010

Специалност „Екология и опазване на околната среда", код: 8510101

И...

05.10.2022г.
Маникюрист-педикюрист

Маникюрист-педикюрист

Професия „Маникюрист-педикюрист", код: 815030

Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика", код: 8150301

05.10.2022г.